KADRY, PŁACE ORAZ ZUS

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych
 • weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku,
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR